სწრაფი ნავიგაცია

სტანდარტული პირობები

 

საბანკო მომსახურება

1.საბ​ანკო მომსახურების პირობები

ცვლილება კომუნალური გადახდების ტარიფებში

განცხადება საბანკო ჩეკებით მომსახურების გაუქმების შესახებ

განცხადება

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების საერთო პირობები (GEO)  

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების საერთო პირობები (RUS)

საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (GEO)

საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (RUS)

ცვლილებები ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების საერთო პირობებში  

ცვლილება საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების საერთო პირობების  N14 დანართში - ბარათის 3D უსაფრთხოების სერვისი


1. საკომისიო

2. ანგარიში

3. ავტომატური გადახდები

4. მუდმივი საგადახდო დავალება

5. ბარათი

6. SMS ბანკი

7. ინტერნეტ ბანკი

8. მობილ ბანკი

9. იმეილ ბანკი 

10. Tskapp აპლიკაცია

11. Pay Sticker

12. ბარათის დაცვის მომსახურება

13. კრედიტი (GEO) 

13.1 კრედიტი (RUS)

14. ბარათის 3D უსაფრთხოება

15. ელვა

16. ელექტრონული ყულაბა

17. კურიერ-სერვისი

19. ბარათის ადგილზე მიტანის სერვისი

20. Digipass

 

საქართველოს ბანკის მიერ პრივატბანკ საქართველოს შემოერთება

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #5 ანაბარი სტანდარტი შეგროვებადი 90, 180, 365 დღიანი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #5 ანაბარი სტანდარტი შეგროვებადი 90, 180, 365 დღიანი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #6 ანაბარი სტანდარტი ყოველთვიური გადახდით შეგროვებადი( GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #6 ანაბარი სტანდარტი ყოველთვიური გადახდით შეგროვებადი( RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #13 Platinum უნივერსალური ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #13 Platinum უნივერსალური ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #14 MasterCard Contract(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #14 MasterCard Contract(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #15 სახელფასო უნივერსალური ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #15 სახელფასო უნივერსალური ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #16 World Elite ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #16 World Elite ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #17 MasterCard Standard ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #17 MasterCard Standard ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #18 Visa Gold ბარათი წლიური 36 პროცენტი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #18 Visa Gold ბარათი წლიური 36 პროცენტი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #19 Visa Gold ბარათი წლიური 30, 21.6 პროცენტი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #19 Visa Gold ბარათი წლიური 30, 21.6 პროცენტი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #20 საპენსიო ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #20 საპენსიო ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #22 ინტერნეტ ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #22 ინტერნეტ ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #23 JuniorCard ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #23 JuniorCard ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #25 Platinum ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #25 Platinum ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #26 საგადახდო ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #26 საგადახდო ბარათი(RUS)
 

საქართველოს ბანკის მიერ პროკრედიტ ბანკის საკრედიტო პორტფელის ნაწილის შეძენა 

პრო კრედიტ ბანკიდან გადმოსული კლიენტებისთვის

სს პრო კრედიტ ბანკის დამატებითი სახელშეკრულებო პირობის ცვლილებები

სს პრო კრედიტ ბანკის დამატებითი სახელშეკრულებო პირობები
 

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

1.1.1 სპეციფიკური პირობები (GEO)

1.1.2 სპეციფიკური პირობები (RUS)


ანაბრის ხელშეკრულება

2. ანაბრის სტანდარტული პირობები

2.1.1. მოთხოვნამდე ანაბრის სტანდარტული პირობები (GEO)

2.1.2. მოთხოვნამდე ანაბრის სტანდარტული პირობები (RUS)

2.2.1. ვადიანი ანაბრის სტანდარტული პირობები (GEO)

2.2.2. ვადიანი ანაბრის სტანდარტული პირობები (RUS)საკრედ​იტო ხელშეკრულება

3. საკრედიტო ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები

3.1.1. გენერალური საკრედიტო ხაზის სტანდარტული პირობები (GEO)

3.1.2. გენერალური საკრედიტო ხაზის სტანდარტული პირობები (RUS)

3.2.1. დოკუმენტალური ოპერაციების სტანდარტული პირობები (GEO)

3.2.2. დოკუმენტალური ოპერაციების სტანდარტული პირობები (RUS)

3.3.1. კრედიტის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (GEO)

2.3.2. კრედიტის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (RUS)

3.4.1. საკრედიტო ხაზის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (GEO)

3.4.2. საკრედიტო ხაზის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (RUS)

3.5.1. ოვერდრაფტის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (GEO)

3.5.2. ოვერდრაფტის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (RUS)


დაზღვევის პი​​რობები

4. საკრედიტო სიცოცხლისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევა

4.1 ღია პოლისის დანართი - საკრედიტო სიცოცხლისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევის სტანდარტული პირობები (მოქმედი რედაქცია)

4.2 დაზღვევის მართვის საკომისიოს გადახდის პრინციპი  

4.3 ღია პოლისის დანართი - საკრედიტო სიცოცხლისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევის სტანდარტული პირობები (გაუქმებულია)


5. მესამე პირების წინაშე წარმოშობილი პასუხისმგებლობა

5.1 ავტოტრანსპორტის მართვასთან დაკავშირებით მესამე პირების წინაშე წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები 
 

6. საკრედიტო შენატანის დაზღვევა 

6.1 მსესხებლის საკრედიტო შენატანის დაზღვევის პირობები (მოქმედია 2017 წლის 17 ივლისამდე გაფორმებული საკრედიტო ხელშეკრულებებისათვის) 

6.2 მსესხებლის საკრედიტო შენატანის დაზღვევის პირობები (მოქმედია 2017 წლის 17 ივლისიდან გაფორმებული საკრედიტო ხელშეკრულებებისათვის) 

6.3 მსესხებლის საკრედიტო შენატანის დაზღვევის პირობები (მოქმედია 2018 წლის 23 მარტიდან გაფორმებული საკრედიტო ხელშეკრულებებისათვის)


7. უძრავი ქონების დაზღვევა

7.1 უძრავი ქონების დაზღვევის პირობები

 

8. დაგროვებითი პროგრამა

8.1 დაგროვებითი პროგრამა Express Bonus-ის მომსახურების სტანდარტული პირობები

8.2 ურთიერთობის პროგრამის PLUS-ის პირობები


9. AmEx BLUE/GREEN/GOLD საკრედიტო ბარათის პირობები

9.1. AmEx Blue საკრედიტო ბარათით მომსახურების ძირითადი პირობები (GEO)

9.2. AmEx Green/Gold საკრედიტო ბარათით მომსახურების ძირითადი პირობები (GEO)

 

10. Student Card-ის პირობები

10.1 Student Card-ის ძირითადი პირობები (GEO)

10.2 ცვლილებები სტუდენტური ბარათების პირობებში (GEO)